Disclaimer anydesk

Hulp op afstand

Door in te stemmen met het gebruik van deze software geeft u Jacobs Beveiliging de toestemming om mee te kijken op uw beeldscherm en, indien door u gewenst, de controle van uw computer over te nemen. De verbinding kan alleen met uw expliciete toestemming worden gemaakt. De gemaakte verbinding is ten allen tijde éénmalig en kan, nadat de sessie is beëindigd, alleen weer door u zelf worden aangevraagd. De “remote support” software die Jacobs Beveiliging gebruikt is van het bedrijf Anydesk. Met deze professionele software garandeert Jacobs Beveiliging, dat de gemaakte verbinding is beveiligd en dat alleen Jacobs Beveiliging meekijkt op uw computer. Met de “Remote Support” software is het mogelijk om bestanden te verzenden tussen de twee systemen. Hiervoor vraagt de medewerker van Jacobs Beveiliging altijd toestemming.

Gereedschap

Onder gereedschap wordt bedoeld de tools (software of script(s)) die nodig zijn om een probleem te verhelpen. Deze tools kunnen, indien nodig en in overleg met u, blijven staan op de computer. Jacobs Beveiliging is echter niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen ontstaan na het in eigen beheer gebruiken of toepassen van deze tools.

Geheimhouding

Jacobs Beveiliging respecteert uw privacy. Anydesk zal dan ook nooit zonder uw telefonische of schriftelijke toestemming de noodzakelijkerwijs verkregen informatie gebruiken voor andere doeleinden, dan de dienstverlening door Jacobs Beveiliging zelf. Indien Jacobs Beveiliging het noodzakelijk acht dat een vraag of probleem moet worden voorgedragen aan een derde partij, dan zal dit te allen tijden met uw schriftelijke of telefonische toestemming gaan.

Garantie

Jacobs Beveiliging zal zich maximaal inspannen om uw vraag te beantwoorden en/of het probleem op te lossen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Omdat een computer altijd aan veranderingen onderhevig is, geeft Jacobs Beveiliging geen garantie op de geboden oplossing.

Aansprakelijkheid

Jacobs Beveiliging is niet aansprakelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook die voortvloeit of verband houdt met het gebruik van Remote Support. Jacobs Beveiliging is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van de klant, of de schade die de klant ten gevolge hiervan lijdt. Jacobs Beveiliging gaat er van uit dat u zelf reserve kopieën (back-up) van uw media heeft gemaakt, wanneer een probleem wordt voorgelegd. Jacobs Beveiliging kan u hierin uiteraard assisteren, echter is Jacobs Beveiliging nimmer verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën. De in deze voorwaarden opgenomen beperking van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Jacobs Beveiliging of zijn leidinggevende ondergeschikten.