Onze Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de firma Jacobs beveiliging

 1. Behoudens anders luidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door de algemene voorwaarden van de firma Jacobs Beveiliging. Waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de eventuele eigen aankoopvoorwaarden van de klant.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend. Belastingen zijn niet in de prijzen begrepen. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen, brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgelegde prijzen mee. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht.
 3. Alle offertes zijn één maand geldig.
 4. De installateur behoudt het recht om de prijzen aan te passen aan de gezondheidsindex.
 5. Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.
 6. Het vervoer of de verzending van de goederen van Jacobs Beveiliging, via om het even welk vervoermiddel, geschiedt op risico van de geadresseerde, zelfs wanneer dit franco gebeurt.
 7. Wanneer firma Jacobs Beveiliging als tussenpersoon fungeren, beperkt de waarborg op de door onze geleverde goederen zich tot deze ons toegekend door de leverancier of fabrikant.
 8. Al de facturen van de firma Jacobs Beveiliging zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken, of indien er een vervaldatum vermeld werd op de factuur.
 9. Alle goederen die niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit de volledige eigendom van de firma Jacobs Beveiliging, bij afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.
 10. Niet tijdig betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen, en dit zonder aanmaning van onzentwege.
 11. Het leveren van goederen of van prestaties op een latere dan de voorziene datum kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden zijn tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst, noch recht geven op enige schadevergoeding. De firma Jacobs Beveiliging verbindt zich er toe de tegenpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen wanneer deze een leveringsvertraging voorziet.
 12. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste ingebrekstelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest, 2 %. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15 % op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 124 euro. Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de firma Jacobs Beveiliging zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.
 13. In geval van annulering van de overeenkomst is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 500,00 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de firma Jacobs Beveiliging, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant.
 14. Betalingen moeten worden uitgevoerd op de zichtrekening van de Jacobs Beveiliging
  IBAN: BE09 6451 0342 3657 – BIC JVBABE22
 15. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in, en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
 16. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelf niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 17. Klachten over levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
 18. Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt worden, in verband met de geschillenregeling bedraagt deze termijn 30 dagen.